Jste zde: Domácí stránka |
Modelová železnice > Jak nakupovat > Reklamační řád

Reklamační řád

Všeobecné informace

Reklamačním řádem se řídí vyřizování veškerých reklamací zboží zakoupeného v e-shopu.

 1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat.
 2. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukčního řešení.
 3. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
 4. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Kupující je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Naše společnost je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (zákon č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu).
 5. Vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, o způsobu řešení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o době jejího trvání. V případě reklamace řešené elektronickou cestou se potvrzením rozumí e-mailová korespondence.
 6. Zboží je po vyřízení reklamace zasláno zpět kupujícímu. V případě oprávněné reklamace hradí náklady na dopravu zboží zpět k kupujícímu prodávající, v případě neoprávněné reklamace hradí tyto náklady kupující. Náklady na dopravu k prodávajícímu hradí kupujíc, v případě oprávněné a uznané reklamace jsou tyto náklady hrazeny v připměřené výši prodávajícím po předložení dokladu o zaplacení dopravného.
Lhůty pro uplatnění reklamace
 1. Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží.
 2. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Zákazník je povinen si zboží vyzvednout nejdéle do 14 dnů od obdržení zprávy o vyřízení reklamace v případě, že zboží nebude zasláno na adresu kupjícího, po této lhůtě budeme účtovat skladné za každý započatý den ve výši 50,- Kč vč. DPH. Naše společnost  je povinna vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti vztahuje se nová záruční doba na vyměněnou součást.
 3. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.
Odstranitelné vady
 1. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.
 2. V případě výskytu odstranitelné vady má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávajícíje povinnen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
 3. O provedení opravy rozhodne vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník a vyznačí nebo dohodne termín vyzvednutí opravy zákazníkem, pokud se nedohodnou jinak (odeslání poštou).
 4. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může zákazník požadovat výměnu zboží (lze vyměnit za jakékoliv zboží). Pokud není výměna zboží možná, může zákazník žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.
 5. V případě vady odstranitelné má zákazník právo na výměnu zboží (lze vyměnit za jakékoliv zboží) nebo na odstoupení od smlouvy pokud:
  - reklamace nebyla vyřízena do 30ti dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě
  - zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat.
  O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.
Neodstranitelné vady
 1. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.
 2. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má zákazník právo:
  - požadovat výměnu zboží za nové bezvadné (lze vyměnit za jakékoliv zboží) nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 3. V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. vady estetické) a kupující nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

Akční nabídka

Pro zobrazení kompletní akční nabídky pokračujte ZDE.